Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA RADZYMINA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków, na terenie Gminy Radzymin


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą 527/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 listopada 2021 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków, na terenie Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 08.02.2023 r. do 01.03.2023 r.:

  1. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu, 
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej 
  3. na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie  przestrzenne” - „Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie w dniu 27.02.2023 r. o godzinie 1730:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23) oraz
  • zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko.
  • Link dostępny pod adresem: https://tinyurl.com/S8przemysl

    Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2023 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres:  lub  poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.
 

Załączniki


1_projekt mpzp dla cz ob Dybow Kolonia, Ciemne, Wiktorow i Stary Jankow, na terenie Gminy Radzymin

2_rysunek mpzp dla cz ob Dybow Kolonia, Ciemne, Wiktorow i Stary Jankow, na terenie Gminy Radzymin

3_prognoza mpzp dla cz ob Dybow Kolonia, Ciemne, Wiktorow i Stary Jankow,na terenie Gminy Radzymin

4_załącznik do prognozy

Na skróty

Przewiń do góry